کادر آموزشی و علمی
 
سال تحصیلی 99-98:
 
سمت نام نام خانوادگی درس
 
دبیر کوروش اسلامی اجتماعی
دبیر عباس الیاسی هنر
دبیر محسن بابایی زاده علوم تجربی
دبیر سعید باغبان علوم تجربی
دبیر مجتبی باغبان ریاضی
دبیر محمد رضا بخشی تربیت بدنی
دبیر اصغر بمانی معارف- تفکر- دفاعی
دبیر علی محمد پارسا زبان انگلیسی
دبیر علی تیموری ادبیات فارسی
دبیر احمد جعفری عربی
دبیر رضا جلالی ادبیات فارسی
دبیر حامد حکیمی ریاضی
دبیر عبداله خوشامن ریاضی
دبیر سید رضا دهقان نیری کار و فناوری
دبیر احسان دهقانی علوم تجربی
دبیر حبیب الله رضایی کار و فناوری
دبیر امین رعیتی معارف اسلامی
دبیر مسعود رفعتی فرد علوم تجربی
دبیر عادل رویین تن پور ریاضی
دبیر سیدعلی سادات اخوی معارف اسلامی
دبیر علی سعادت ادبیات فارسی
دبیر یداله عالم زاده ادبیات فارسی
دبیر محسن عباسی عربی
دبیر احمد غفوری اجتماعی
دبیر علی قانع علوم تجربی
دبیر محمدرضا گلستانی علوم تجربی
دبیر مجتبی مجری ادبیات فارسی
دبیر سهراب موبد زبان انگلیسی
دبیر ذوالفقار علی نیک اختر هنر
دبیر ضیاء ولدان معارف اسلامی
دبیر محمدرضا همتی اجتماعی
 
مشاور داوود سالم
 
 
سال تحصیلی 98-97:
 
سمت    نام    نام خانوادگی    درس

دبیر    کوروش    اسلامی    اجتماعی
دبیر    مجید    اسماعیلی    ریاضی
دبیر    محسن    بابایی زاده    علوم تجربی
دبیر    سعید    باغبان    علوم تجربی
دبیر    مجتبی    باغبان    ریاضی
دبیر    محمد رضا    بخشی چناری    تربیت بدنی
دبیر    اصغر    بمانی    معارف- تفکر- دفاعی
دبیر    محمد    بهابادی    علوم تجربی
دبیر    علی محمد    پارسا    زبان انگلیسی
دبیر    علی    تیموری    ادبیات فارسی
دبیر    احمد    جعفری    عربی
دبیر    رضا    جلالی    ادبیات فارسی
دبیر    اصغر    حسنی    کار و فناوری
دبیر    عبداله    خوشامن    ریاضی
دبیر    مجید    دهقانی    علوم تجربی
دبیر    حبیب الله    رضایی    کار و فناوری
دبیر    امین    رعیتی    معارف اسلامی
دبیر    مسعود    رفعتی فرد    علوم تجربی
دبیر    عادل    رویین تن پور    ریاضی
دبیر    سیدعلی    سادات اخوی    معارف اسلامی
دبیر    علی    سعادت    ادبیات فارسی
دبیر    محمد    سلمانی زاده    هنر
دبیر    یداله    عالم زاده    ادبیات فارسی
دبیر    محسن    عباسی    عربی
دبیر    احمد    غفوری    اجتماعی
دبیر    محمدرضا    گلستانی    علوم تجربی
دبیر    مجتبی    مجری    ادبیات فارسی
دبیر    سهراب    موبد    زبان انگلیسی
دبیر    محمد رضا    نصیریان    اجتماعی
دبیر    ذوالفقار علی    نیک اختر    هنر
دبیر    ضیاء    ولدان    معارف اسلامی

مشاور    داوود    سالم
 
 
 
سال تحصیلی 97-96:
 
سمت    نام    نام خانوادگی    درس

دبیر    کوروش    اسلامی    اجتماعی
دبیر    مجید    اسماعیلی    ریاضی
دبیر    محسن    بابایی زاده    علوم تجربی
دبیر    سعید    باغبان    علوم تجربی
دبیر    محمد رضا    بخشی چناری    تربیت بدنی
دبیر    علی محمد    پارسا    زبان
دبیر    رضا    جلالی    ادبیات
دبیر    عبدالله    خوشامن    ریاضی
دبیر    سیدرضا    دهقان نیری    کار و فناوری
دبیر    سید جواد    راسخی    معارف
دبیر    مسعود    رفعتی فرد    علوم تجربی
دبیر    عادل    رویین تن    ریاضی
دبیر    سید علی    سادات اخوی    معارف
دبیر    علی    سعادت    ادبیات
دبیر    یداله    عالم زاده    ادبیات
دبیر    محسن    عباسی    عربی
دبیر    احمد    غفوری    اجتماعی
دبیر    محمود    فلاح    علوم تجربی
دبیر    مجتبی    مجری    ادبیات
دبیر    سهراب    موبد    زبان
دبیر    سید ضیاء    ولدان    معارف
 
مشاور    داوود    سالم
 
 
سال تحصیلی 96-95:

دبیر    مسعود    آردیان
دبیر    کورش    اسلامی
دبیر    مجید    اسماعیلی
دبیر    محسن    بابایی زاده
دبیر    سعید    باغبان
دبیر    محمد رضا    بخشی چناری
دبیر    علی محمد    پارسا
دبیر    احمد    جعفری
دبیر    محمد علی    حاجی بلوری
دبیر    عبدالله    خوشامن
دبیر    سیدرضا    دهقان نیری
دبیر    سید جواد    راسخی
دبیر    مسعود    رفعتی فرد
دبیر    عادل    رویین تن
دبیر    سید علی    سادات اخوی
دبیر    علی    سعادت
دبیر    علی    شایق
دبیر    محمدحسن    شکوهیان
دبیر    قاسم    طالع
دبیر    یداله    عالم زاده
دبیر    محسن    عباسی
دبیر    امین    عزیزی
دبیر    احمد    غفوری
دبیر    محمود    فلاح
دبیر    امیر مهدی    لاری پور
دبیر    مجتبی    مجری
دبیر    کاظم    مساح
دبیر    مهدی    همتی
 
مشاور    داوود    سالم
 
 
 
سال تحصیلی 95-94:
 
دبیر    مسعود     آردیان
دبیر    ناصر    اسدی
دبیر    محسن     بابایی زاده
دبیر    سعید    باغبان
دبیر    محمدرضا    بخشی چناری
دبیر    محمد    بهابادی
دبیر    سعید    بهزاد
دبیر    علی محمد     پارسا
دبیر    احمد    جعفری
دبیر    محمدعلی     حاجی بلوری
دبیر    اصغر    حسنی
دبیر    عباسعلی     حسینی
دبیر    جواد    حیدری ترک آباد
دبیر    سیدرضا    دهقان نیری
دبیر    عباس     دهقانی
دبیر    مسعود    رفعتی فرد
دبیر    عادل    رویین تن
دبیر    محمد     زارع رشکوییه
دبیر    عباس    زمان زاده
دبیر    سید علی     سادات اخوی
دبیر    محمدمهدی    سعیدآبادی
دبیر    عباس     سیف الدینی
دبیر    احمد     شایق
دبیر    محمدحسن    شکوهیان
دبیر    علیرضا    صحت
دبیر    قاسم    طالع
دبیر    حامد    طلایی
دبیر    محمد    طوفانی
دبیر    یداله     عالم زاده
دبیر    محسن     عباسی
دبیر    غلامرضا     غفوری
دبیر    احمد    غفوری
دبیر    حسین    فتوحی بافقی
دبیر    علی محمد     فروزش
دبیر    امیرمهدی    لاری پور
دبیر    محمدعلی     محمدی پور
دبیر    کاظم    مساح
دبیر    محمدعلی     مصباح فر
دبیر    عباس     مظفری
دبیر    مهدی     ملک ثابت
دبیر    منصور    میرزایی
دبیر    محمدتقی    نایب زاده
دبیر    جمال    نوین
دبیر    محمدعلی     وزیری
دبیر    محمدجلیل    هراتی بندی
دبیر    مهدی     همتی
دبیر    ابوالفضل    شرافت

مشاور    محمدرضا    طاقه باف
مشاور    داوود     سالم
مشاور    سیدرضا    مدیرطاهری