کادر اداری و اجرایی
 

سال تحصیلی 99-98:
 
مدیر مدرسه: سید مرتضی موسوی پور     تلفن تماس: 035.38251040
 
معاون آموزشی: عزیزالله پورمحمدیان    تلفن: 035.38255199
معاون اجرایی: محمدحسین غدیری      تلفن: 035.38255199
معاون فناوری: علی محمد حبیبی راد      تلفن: 035.38255199
معاون پرورشی: علی اکبر کاظمی     تلفن: 035.38251036
 
مشاور: داوود سالم     تلفن: 035.38265682   (حضور در مدرسه: روزهای یکشنبه و سه شنبه، 8 تا 13)
 
 
 
سال تحصیلی 98-97:
 
مدیر مدرسه: سید مرتضی موسوی پور     تلفن تماس: 035.38251040
 
معاون آموزشی: عزیزالله پورمحمدیان    تلفن: 035.38255199
معاون اجرایی: محمدحسین غدیری      تلفن: 035.38255199
معاون فناوری: علی محمد حبیبی راد      تلفن: 035.38255199
معاون پرورشی: علی اکبر کاظمی     تلفن: 035.38251036
 
مشاور: داوود سالم     تلفن: 035.38265682 (حضور در مدرسه: روزهای دوشنبه و سه شنبه، 8 تا 13)